Monthly Archives: Wrzesień 2015

reg2
DRODZY UCZNIOWIE !

regulamin

Regulamin korzystania przez uczniów
z podręczników lub materiałów edukacyjnych
w Zespole Szkół- Szkoła Podstawowa

ROZDZIAŁ III

Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem

& 7
1. Przez okres użytkowania podręczników lub materiałów edukacyjnych uczeń zobowiązany jest dbać o stan użytkowy książek
2. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach i materiałach edukacyjnych
3. Dopuszcza się używanie ołówka, jednak przed zwrotem uczeń powinien usunąć wszystkie wpisy ołówkiem .
4. Wychowawca ma obowiązek poinformować uczniów o zasadach korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych.
ROZDZIAŁ IV
Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia w terminie podręcznika lub materiału edukacyjnego

& 8
1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu:
- kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego lub
- kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji : polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III szkoły podstawowej ( Nasz Elementarz), podręcznika do nauki języka angielskiego,
podręczników do klasy IV szkoły podstawowej oraz podręczników określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty

i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.

2. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które powoduje pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika lub materiału np.: zabrudzenie, poplamienie, popisanie, zgniecenie, rozerwanie, ale możliwe jest usunięcie skutków tych naruszeń.
3. Przez zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które uniemożliwia dalsze ich wykorzystywanie, a usunąć skutków naruszeń nie da się (np.: poplamienie nie dające się usunąć, trwałe zabrudzenie, porysowanie ,połamanie, rozerwanie, wyrwanie, zgubienie kartek).
4. Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były płyta CD/DVD, mapy, plansze itd…, należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych .

& 9
1. W celu uzyskania od rodziców kosztu uszkodzonych, zniszczonych lub niezwróconych podręczników lub materiałów edukacyjnych biblioteka wysyła do rodzica wezwanie do zapłaty
2. W przypadku braku zapłaty za uszkodzone, zniszczone

lub nie zostaną zwrócone podręczniki lub materiały edukacyjne szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym może wystąpić

na drogę postępowania sądowego.

 

( fragment regulaminu korzystania z podręczników szkolnych

i materiałów edukacyjnych w Zespole Szkół- Szkoła Podstawowa

i Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie)

 

Rok szkolny 2015-2016 rozpoczął się Mszą Świętą w gościnnych progach naszego kościoła M. B. Łaskawej , gdzie zebrali się uczniowie wraz z rodzicami i gronem nauczycielskim. Następnie uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami z uśmiechem i radością rozeszli się do klas na pierwsze powakacyjne spotkanie.

DSC00308

DSC00306

DSC00305

DSC00301

Wierzymy, że ten rok szkolny będzie bardzo udany, obfitujący w ciekawe przeżycia.

witaj

Wakacje minęły uleciały jak chmurki na niebie.

Dzieci plecaki wzięły i biegną szkoło do ciebie

z pytaniami:

Czy tęskniłaś za nami?

Czy brak ci było gwaru, hałasu?

Czy na odpoczynek miałaś dużo czasu?

I tak dzieci pytały i tak szkole marudziły, że szkoła odpowiadać nie miała już siły .

Szkoła cichutko drzwi uchyliła i dzieci do siebie zaprosiła.

(www.edukacja.edux.pl)